Artykuły

Koszty cyklu życia obiektu budowlanego w nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych


Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w nowelizacji ustawy

Podsumowanie 2015 roku - Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Ceny materiałów budowlanych w 2015 roku

Wzór regulaminu dla zamówień poniżej 30 tys. euro

Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Pytanie do specjalisty: właściwy wybór sposobu wyceny w sytuacji gdy istnieje dokumentacja projektowa

Kryteria wyboru ofert w praktyce

JEŻELI KNR-Y TO ZE WSZYSTKIMI KONSEKWENCJAMI

KLAUZULE SPOŁECZNOŚCIOWE

KRYTERIA WYBORU OFERT O CHARAKTERZE PODMIOTOWYM

Wzory stosowane przy ocenie ofert

Rozważania co do istoty omyłki w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

Orzeczenie KIO w sprawie rażąco niskiej ceny - sygn. akt:KIO2615/14

DOMY JEDNORODZINNE BEZ POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Nowe zadanie kosztorysu inwestorskiego

Kryteria oceny ofert

Ceny materiałów budowlanych w 2014 r.

Zagrożenia związane z realizacją przepisu art.90 ustawy Prawo zamówień publicznych - cz. I i II

RAŻĄCO NISKA CENA po zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych - c.d.

UWAGA! Długo oczekiwana zmiana: uściślono zapis o rażąco niskiej cenie

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2014 roku

Ceny materiałów budowlanych

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTU LINIOWEGO W ROZLICZENIU KOSZTORYSOWYM

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2014 roku

Szacowanie kosztów inwestycji

Kompetencje specjalistów w sporach o roboty budowlane

Odstąpienie wykonawcy od umowy z winy inwestora.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2013 roku.

KOSZTY POŚREDNIE W BUDOWNICTWIE

- Podejście zamawiającego i oferenta do kalkulacji kosztorysowych w postępowaniach przetargowych

- Prawo zamówień publicznych będzie chronić podwykonawców

- RYNEK ROBÓT INŻYNIERYJNYCH W POSTĘPOWANIACH PRZETARGOWYCH

- Projektowanie i eksploatacja oczyszczalni ścieków

- KOSZTY MONTAŻU PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

- Sieć kanalizacyjna i przydomowe oczyszczalnie ścieków

- Przedmiar w postępowaniu o zamówienie publiczne

- Ceny materiałów w budownictwie w IV kwartale 2012 r.

- Koszty budowy domu jednorodzinnego, domu wielorodzinnego, hali sportowej, wysypiska odpadów komunalnych, drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego i obiektów budowlanych w III kw. 2012 r.

- Analiza ruchu cen dla wybranych materiałów stosowanych w budownictwie drogowym w okresie od I kw. 2008 r. do III kw. 2012 r.

- Oferta wykonawcy - wynikiem kalkulacji kosztorysowej robót budowlanych czy polityki przedsiębiorstwa wykonawczego?

- Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy

- Ruch cen stali zbrojeniowej i betonów towarowych od III kw. 2009

- Nowe regulacje dotyczące podwykonawstwa

- Kosztorys w formie pisemnej i elektronicznej

- Naruszenie zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych na obszarze budownictwa

- Ceny materiałów budowlanych w II kwartale 2012 r.

- Wydruk KRS z internetu - legalnym dokumentem

- Błędy w opisie sposobu obliczenia ceny w SIWZ

- Dochodzenie należności za prace projektowe

- Ważne dla inwestorów i wykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych!!!

- Zmiana wynagrodzenia za roboty budowlane realizowane ze środków publicznych

- Opis sposobu oceny ofert - kryteria w zamówieniach na prace projektowe, w zamówieniach typu "zaprojektuj i wybuduj", w zamówieniach na roboty budowlane

- Nieprawidłowa stawka podatku VAT przy cenie ofertowej - błąd czy omyłka?

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2011 roku

- Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane w świetle przepisów i możliwości doboru kryteriów

- Przykłady uchybień w doborze kryteriów stanowiących podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty

- Wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane

- Znaczenie i odpowiedzialność kosztorysanta w zamówieniach publicznych

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w III kwartale 2011 roku.

- Ceny materiałów budowlanych w III kwartale 2011 r.

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2011 roku.

- Czego należy unikać przy zamawianiu robót budowlanych? Część II

- CENY MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W II KWARTALE 2011 r.

- Czego należy unikać przy zamawianiu robót budowlanych? Część I

- Nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2011 roku.

- Rażąco niska cena w praktyce

- Ceny materiałów w I kwartale 2011r.

- Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi

- Opis przedmiotu zamówienia w praktyce

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2010 roku.

- Ceny materiałów budowlanych w IV kwartale 2010r.

- Umowa o roboty budowlane, a zmiana stawki podatku VAT

- Rynek budowlany w III kwartale 2010 r.

- Podstawy prawidłowego ofertowania robót budowlanych

- Kosztorysant w budowlanym procesie inwestycyjnym

- Nowe przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej

- Z praktyki budowlanej - kary umowne w wykonawstwie

- ZAGADNIENIA PROBLEMOWE - Baza normatywna

- Kosztorysowe stawki robocizny i narzuty w II kwartale 2010 roku

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w II kwartale 2010 roku

- Umowa w działalności kosztorysowej

- Ceny materiałów budowlanych - II kwartał 2010r.

- Stawki robocizny kosztorysowej

- Ceny wybranych materiałów budowlanych od I kwartału 2008 r. do I kwartału 2010 r

- Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w I kwartale 2010 roku.

- Zadania zamawiającego w zamówieniach publicznych w procesie przygotowania inwestycji budowlanej do realizacji

- Stawki podatku VAT w budownictwie

- Zmiany w Prawie Zamówień Publicznych wprowadzone ustawą z dnia 5.11.2009 r.

- Rażąco niska cena - jeden z powodów odrzucenia oferty

- KALKULACJA KOSZTORYSOWA RUSZTOWAŃ

- Podział zamówienia na części - przykłady nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

- Budynki pasywne i energooszczędne

- Kosztorys na roboty budowlane - źródłem informacji w procesie inwestycyjnym

- CENY I KOSZTY W BUDOWNICTWIE - III kwartał 2009 r.

- Wskaźniki ruchu cen wybranych obiektów budowlanych - III kwartał 2009 r.

- Co to jest arbitraż i jakie korzyści przynosi wybranie sądu polubownego (arbitrażowego)?

- STRUKTURA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE

- Zasady poprawiania omyłek w ofertach wykonawców

- Daleko idące zmiany w Prawie budowlanym

- Umowy o roboty budowlane

- CENY W BUDOWNICTWIE - podsumowanie roku

- Wynagrodzenie za prace kosztorysowe

- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- III kwartał 2008 r.


- Nowe Kody CPV

- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- II kwartał 2008 r.


- RAPORT O KOSZTACH W BUDOWNICTWIE
- I kwartał 2008 r.


- Zmiana cen robót w I kwartale 2008 r.

- PRAWO BUDOWLANE - zmiany w 2007 r.

- OPTYMALIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

- Podstawy waloryzacji robót budowlanych

- IV kwartał 2007 - spowolnienie tempa wzrostu kosztów produkcji budowlanej

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - III kw. 2007

- Aktualna sytuacja cenowa na tle zmian zachodzących w budownictwie

- Waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - cz. II - branża instalacyjna (1 kw. 2007)

- NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - sprawniejsze dysponowanie środkami publicznymi

- RAPORT O STANIE RYNKU BUDOWLANEGO - cz. I - branża budowlana (1 kw. 2007)

- CERTYFIKATY ENERGETYCZNE BUDYNKÓW. Nowy zawód: licencjonowany audytor energetyczny

- Kolejne zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych - projekt ustawy

- NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO - zwiększony zakres obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, nowy model organizacji służb nadzoru budowlanego.

- WYNAGRODZENIE W UMOWACH O ROBOTY BUDOWLANE - czy w świetle obowiązującego prawa można je zmienić?

- Kosztorys ofertowy odpowiedzią wykonawcy na warunki stawiane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu "Polskich standardów kosztorysowania robót budowlanych".

- PROBLEM ZMIANY WYNAGRODZENIA ZA ROBOTY BUDOWLANE - przykład z praktyki

- Paradoks na tarasie

- Różnice w rozporządzeniach (Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. oraz z dnia 19 maja 2006 r.) w sprawie rodzajów dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego... - przed i po nowelizacji

- Wpływ formy wynagrodzenia wykonawcy na przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Zmiany w ustawie "Prawo zamówień publicznych"

- Wyjaśnienia zwrotów i pojęć związanych z opisem przedmiotu zamówienia na roboty budowlane

- POLSKIE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

- Dialog środowiska budowlanego z ustawodawcami

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE - część II

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ZA ROBOTY BUDOWLANE

- Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- Jak określić wartość zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy?

- Wady Kosztorysów inwestorskich i Przedmiarów robót budowlanych

- Program funkcjonalno-użytkowy

- Przedmiar robót - czy zawsze wymagany w zamówieniach publicznych na roboty budowlane?

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w praktyce

- Przedmiot zamówienia w świetle projektu technicznego, przedmiaru i zawartej umowy

- Rosnące znaczenie kosztorysanta w budowlanym procesie inwestycyjnym

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Akty prawne- Prawo zamówień Publicznych (po nowelizacji) - format .pdf (644 KB)

- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2011 r. (Dz.U. Nr 282 poz. 1649)
w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej


- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego


- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 marca 2004 r.

w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 marca 2004 r.

w sprawie regulaminu postępowania przy rozpatrywaniu odwołań


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy


- ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 kwietnia 2004 r.

w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


mgr inż. Renata Niemczyk

CENY W BUDOWNICTWIE - podsumowanie roku 2008


Informacje cenowe dotyczące kosztorysowych stawek robocizny, materiałów budowlanych, robót, obiektów, w podziale na różne branże budowlane wskazują jednoznacznie, na uspokojenie rynku budowlanego i wyhamowanie tempa wzrostu cen, który miał miejsce w 2007 r. Jak wyraźne są to symptomy stabilizacji najlepiej jest ocenić analizując ogólne tendencje, na przedstawionych poniżej danych.

Zmiany cen obiektów kubaturowych na przestrzeni pięciu ostatnich lat
ROK Wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego w %
2004 r.4,13%
2005 r.-0,58%
2006 r.3,53%
2007 r.28,13%
2008 r.9,28%

Komentarz: dane z lat od 2004 r. do 2007 r. pochodzą z Inżyniera budownictwa nr 12/2007, źródłem danych za rok 2008 r. są notowania firmy ORGBUD-SERWIS.

Zmiany stawki robocizny kosztorysowej na przestrzeni pięciu ostatnich lat
ROK Wzrost cen w stosunku do roku poprzedniego w %
2004 r.0,12%
2005 r.0,9%
2006 r.6,0%
2007 r.29,4%
2008 r.24,5%

Komentarz: dane z lat od 2004 r. do 2007 r. pochodzą z Inżyniera budownictwa nr 12/2007, źródłem danych za rok 2008 r. są notowania firmy ORGBUD-SERWIS.

Czy patrząc na notowania w 2008 r. środowisko inwestorów i budowlańców może z ulgą odetchnąć, po emocjach związanych z brakiem materiałów budowlanych, drożyzną i niewydolnością mocy przerobowych? Chyba jeszcze nie.

Zaprezentowane wskaźniki wzrostu pomimo, że nie są już tak spektakularne jak w 2007 r., to nadal utrzymują się na wysokim poziomie. Dynamika zmian na rynku cenowym nie powróciła do sytuacji sprzed dwóch lat, i nie jest w żaden sposób pożądana przez strony procesu inwestycyjnego. Przyczyną tej sytuacji są zjawiska społeczne i gospodarcze, które stały u podstaw gwałtownych zmian cenowych w 2007 roku, a których nie udało się do końca usunąć w 2008r. Istnieją one nadal, i często ich negatywne skutki pogłębiają się na niekorzyść.

Celem poszerzenia analizy należałoby spojrzeć na badania prowadzone przez GUS. Przyjmując za punkt odniesienia notowania GUS -u z miesiąca lipca 2007 roku, okresu gwałtownych zmian cen, rośnie nadal liczba firm zgłaszających utrudnienia w produkcji budowlano - montażowej z tytułu wzrostu kosztów zatrudnienia (z 59% do 60% w październiku 2008), konkurencyjności innych firm (z 49% na 59%), niedostatecznego popytu (z 17% do 23%). W przypadku niedoboru wykwalifikowanych pracowników w budownictwie można mówić o niewielkiej poprawie (lipiec 2007 - to utrudnienie zgłaszało 56% przedsiębiorców, w październiku 2008 jedynie 52%), podobnie jak w przypadku kosztów materiałów (52%; 35%) i możliwości uzyskania kredytu (9%; 8%). Na ostatni wynik należy jednak spojrzeć z pewnym dystansem. Odzwierciedlenie aktualnej sytuacji kredytowej w związku z kryzysem finansowym na rynkach światowych znajdzie swoje odzwierciedlenie w wynikach GUS dopiero za dwa - trzy miesiące.

Do niedawna gorące emocje wzbudzał niekontrolowany wzrost cen na rynku materiałów budowlanych. Przyczyn tego zjawiska upatrywano w dynamicznie rozwijającym się, po wejściu Polski do Unii rynku inwestycyjnym, na którym, do końca 2007 r. ulokowano wg KnightFrank kapitał o wartości prawie 13,8 mld euro, z apogeum inwestowania środków w 2006 r.

Z uwagi na małą elastyczność rynku budowlanego, która jest jedną z jego podstawowych cech, ożywienie inwestycyjne znalazło fizyczne odzwierciedlenie w 2007 r. i przełożyło się na zwiększenie zapotrzebowania na materiały budowlane, i w efekcie na niewydolność producentów w niektórych segmentach produkcji. Nastąpiło zachwianie równowagi pomiędzy podażą a popytem, co w konsekwencji ujawniło się rosnącymi, z dnia na dzień cenami materiałów budowlanych.

W chwili obecnej sytuacja ta już nie ma miejsca. Odnotowuje się zmniejszenie dynamiki zmian cenowych, a także spadek cen niektórych asortymentów materiałów budowlanych. Wiązać to należy m.in. z wykrytymi przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów monopolistycznymi praktykami producentów i dystrybutorów. Polegały one na przekroczeniu dozwolonych form współpracy i zawieraniu umów mających na celu ograniczenie bądź wyeliminowanie konkurencji z rynku. W efekcie, na szereg producentów, na przestrzeni dwóch ostatnich lat nałożono wielomilionowe kary z koniecznością zweryfikowania zawartych wcześniej umów dystrybucyjnych.

Prowadzone badania rynkowe nie potwierdzają jednak w pełnej rozciągłości obiegowej opinii, głoszonej w mediach i środowisku, o powszechnej tendencji obniżek cen materiałów.

Z całą odpowiedzialnością można powiedzieć, że w bieżącym roku wzrosły aż o kilkadziesiąt procent ceny: asfaltów drogowych (od 30% do 43%), prętów stalowych i prętów do zbrojenia betonu (od 15% do 47%), blach stalowych (od 25% do 30%), farb wszelkiego rodzaju i emalii (od 10% do 20%), cementów (od 10% do 23% - przy białych cementach), lepików, mas, roztworów i emulsji asfaltowych (od 10% do 25%, a nawet, w szczególnych przypadkach do 43%), pap (od 14% do 23%), rur stalowych z/s przewodowych (od 10% do do nawet 44%, w zależności od średnic), ceny elementów sanitarnych z żeliwa (przeważnie od 10% do 28% w zależności od asortymentu), rur i elementów z miedzi (od 10% do 29%), opraw lamp rtęciowych i sodowych (od 10% do 28%), opraw do świetlówek wnętrzowych od 16% do 59%), przewodów miedzianych gołych, aluminiowych wielodrutowych gołych, stalowo-aluminiowych wielodrutowych (ok.10%).

Obniżki cenowe, mierzone bezwzględną wartością, są znacznie mniejsze i dotyczą węższego zakresu materiałów. I tak, odnotowano spadki cen m.in.: przy płytach styropianowych (od 16% do 20%), cegłach i pustakach ceramicznych (od 13% do 17%), kostkach granitowych (od 10% do 16%), przewodach kabelkowych miedzianych YDY, YDYp, YDYt (ok. 64%).

W przypadku tych ostatnich, zmiany cen były tak spektakularne, że to one m.in. ukształtowały powszechną opinię o tendencji spadkowej cen w budownictwie.

Poniżej, przedstawiono zmienność cen na przestrzeni trzech ostatnich lat dla wybranych, konkretnych materiałów budowlanych.

CENY WYBRANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OKRESIE 2006-2008

Źródło: ICCP - Informacyjny Zestaw Cen Czynników Produkcji Budowlanej - ORGBUD-SERWIS.

Dla celów poglądowych i szerszego zobrazowania zjawiska niektóre dane cenowe przedstawiono również na wykresach.
Chcąc uprzedzić zarzut tendencyjnego doboru materiałów budowlanych i manipulowania wynikami, przedstawiamy również wyniki kształtowania się wartości materiałów w produkcji budowlano - montażowej na przykładzie określonych grup rodzajowych obiektów.

ZMIANY WARTOŚCI MATERIAŁÓW W KOSZTACH OBIEKTÓW KUBATUROWYCH W %*) z uwagi na brak, w chwili oddania artykułu do składu ostatecznych notowań odnośnie cen obiektów w IV kw. 2008, wyniki oparto na krótkoterminowej prognozie.

Źródło: IWNB - Informacyjny Zestaw Wskaźników Nakładów na Obiekty Budowlane - ORGBUD-SERWIS.

Analizując przedstawione wyniki można dyskutować, czy roczny wzrost wartości materiałów w obiektach, w 2008r. na poziomie np. 4% to jest dużo czy mało. Z pewnością dla wykonawców, którzy podpisali umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym i nie uwzględnili ryzyka związanego ze zmiennością cen i długofalowością inwestycji, jest to znaczący wzrost, podobnie jak dla inwestorów, którzy wybrali rozliczenia kosztorysowe.

Jeszcze kilka miesięcy temu analitycy roztaczali przed branżą budowlaną wspaniałą wizję - powrót do stabilizacji cen sprzed 2007 r. i szeroki rozwój inwestycyjny związany z EURO 2012 oraz czekającymi na wykorzystanie funduszami unijnymi. Zapewne te prognozy sprawdziłyby się, gdyby nie zapaść finansowa w Stanach Zjednoczonych. Kryzys po drugiej stronie oceanu i niepokój na rynkach europejskich przyczynił się do ponownej, w krótkim okresie czasu destabilizacji cen w branży budowlanej. W tej chwili, prowadząc badania rynku budowlanego obserwuje się dużą zmienność cen materiałów, szczególnie importowanych oraz materiałów produkowanych na komponentach sprowadzanych z zagranicy. Przyczyną, na razie nie są koszty produkcji ale zmiany kursów walut.

Możliwe, że w najbliższym czasie czekają nas kolejne, nieoczekiwane zwroty na rynku finansowym, czego konsekwencje z pewnością poniosą uczestnicy procesów inwestycyjnych.

data dodania artykułu: 6.01.2009 r.

Programy do kosztorysowania, programy kosztorysowe, kursy kosztorysowania, bazy cenowe